T&C https://www.cv-expertcontabil.ro/etoro/ (”Site-ul”)

Acesti Termeni si Conditii (”T&C” sau ”Contractul”) reglementeaza colaborarea dintre Prestator si Utilizator in contextul parteneriatului dintre Prestator si eToro, al detinerii de catre Utilizator a calitatii de membru pe Platforma eToro si realizarii de venituri impozabile pe teritoriul Romaniei de catre Utilizator, prin intermediul Platformei eToro.

CV EXPERT CONTABIL SERVICES SRL avand CIF RO36399965, e-mail office@cv-expertcontabil.ro, in calitate de prestator de servicii (“Prestatorul”), in parteneriat cu eToro (Europe) Ltd., cu numar de inmatriculare HE 200585,

şi

Utilizatorul, avand datele de identificare introduse in campul ”Identificare Utilizator” din Site (“Beneficiarul”), adera la acesti Termeni si Conditii, astfel cum pot fi modificati de catre Prestator periodic.

denumite, in continuare, individual „Partea” şi impreuna „Parţile”.

Luand in considerare angajamentele reciproce, convenţiile şi acordurile de mai jos, Parţile, dorind sa incheie prezentul Contract in condiţiile legii, in special in conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitaţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, au convenit urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Depunerea electronica a formularului „Declaraţia Unica” privind indeplinirea conditiilor de incadrare in categoria persoanelor care obţin alte venituri decȃt cele de natura salariala.

2. PRETUL CONTRACTULUI

2.1. Pretul serviciilor contractate, pe care Utilizatorul se obliga sa il achite Utilizatorul Prestatorului este de 100 EUR / declaraţie, care se ajusteaza corespunzator categoriei de membru din care face parte Utilizatorul pe Platforma eToro.

2.2. Plata se va face prin mijloacele de plata disponibile pe Site si se achita inainte de prestarea Serviciilor, ca o conditie pentru indeplinirea obligatiilor de catre Prestator.

3. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Prezentul Contract este in vigoare de la data publicarii pe Site.

4. OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile Beneficiarului:

Beneficiarul se obliga sa puna in timp util si in mod corect si complet, la dispoziţia Prestatorului, prin Site, toate informaţiile necesare in vederea completarii declaraţiei.

Obligatiile Prestatorului:

Sa solicite Beneficiarului, toate informaţiile necesare in vederea completarii declaraţiei.

Prestatorul raspunde doar pentru depasirea, in pregatirea Declaratiei Unice, a termenului de 20 de zile lucratoare de la data primirii tuturor informatiilor solicitate prin Chestionarul de pe Site si numai in masura in care termenul prevazut de lege nu a fost deja depasit ori mai mic de 20 de zile lucratoare la data primirii respectivelor informatii in mod corect si complet din partea Utilizatorului.

Prestatorul se obliga ca, pentru Utilizatorii care opteaza si pentru reprezentarea de catre Prestator in fata organului fiscal competent cu inregistrarea Declaratiei Unice, sa indeplineasca demersurile pentru accesarea Spatiului Privat Virtual in termen de cel mult cinci (5) zile lucratoare de la data primirii procurii in forma autentificata la notar si sa depuna Declaratia Unica in  termen de cel mult cinci (5) zile lucratoare de la data la care primeste accesul la Spatiul Privat Virtual din partea organului fiscal competent.

5. FORTA MAJORA

5.1. Niciuna dintre Partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea in mod necorespunzator – total sau parţial – a oricarei obligaţii care ii revine in baza prezentului Contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, aşa cum este definita de lege.

5.2. Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte Parţi, in termen de 5 zile producerea evenimentului şi sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecinţelor lui.

5.3. Daca in termen de 5 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, Parţile au dreptul sa-şi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

6. NOTIFICARILE INTRE PARTI

6.1. In accepţiunea Parţilor, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa sediul/de e-mail prevazuta in partea introductiva a prezentului Contract.

6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poştala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) şi se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare.

6.3. Daca notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre Parţi, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitaţile prevazute la alineatele precedente.

7. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante, in urmatoarele situatii:

prin indeplinirea obligatiilor de catre Prestator;

prin neplata pretului Contractului de catre Utilizator;

prin incheierea unui contract intre Prestator si Utilizator, avand ca obiect, printre altele si prestarea de catre Prestator a serviciilor care fac obiectul acestor Termeni si Conditii.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Parţile au convenit ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor.

8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea situaţiilor cu potenţial litigios pe cale amiabila, Parţile se vor adresa instanţelor judecatoreşti competente.

8.3. Aveti dreptul, in calitate de consumator, de a fi informat despre existenta procedurii de solutionare alternativa a litigiilor in cazul comertului cu bunuri de consum. Autoritatea competenta din Romania pentru solutionarea alternativa a litigiilor este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu urmatoarele detalii de contact:

Adresa – Blvd. Aviatorilor, nr. 72, Bucuresti, 011865, Romania

Contact

Adresa de e-mail: dsal@anpc.ro

Site: http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal 

Telefon: 0213121275

Fax: 0213143462

9. CLAUZE FINALE

9.1. Daca, in orice moment, orice condiţie sau prevedere a prezentului Contract este considerata a fi ilegala, nevalabila sau inaplicabila de catre o instanţa de judecata din Romania, in parte sau in totalitate, respectiva condiţie sau prevedere va fi considerata ca nefacand parte din prezentul Contract, iar aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. in acest scop, prevederile prezentului Contract se declara a fi independente.

9.2. Prezentul Contract va fi guvernat, interpretat şi aplicat in conformitate cu legislaţia romana, fara a se lua in considerare normele de soluţionare a conflictelor de legi.

9.3. Acesti T&C se completeaza cu Politicile aplicabile utilizarii Site-ului. Orice prevedere contrara clauzelor acestor T&C din Politicile aplicabile utilizarii Site-ului prevaleaza acestor T&C.

Prezentul Contract se considera valabil incheiat intre Parti, la data la care Utilizatorul solicita serviciile Prestatorului prin completarea datelor si transmiterea informatiilor utilizand Chestionarul disponibil pe Site.

0